Videi draudzīga tipogrāfija

FSC® sertifikāts

SIA Jelgavas Tipogrāfija FSC sertifikātsJELGAVAS TIPOGRĀFIJA 2007. gada beigās bija pirmā tipogrāfija Latvijā, kas kļuva par FSC® (Forest Stewardship Council) piegādes ķēdes sertifikāta īpašnieci. Tas nozīmē, ka mūsu klientiem ir iespēja izvēlēties savām grāmatām un citiem iespieddarbiem papīru, kas iegūts no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem un citiem atbildīgiem avotiem, kā arī marķēt savus iespieddarbus ar FSC® logo. Vairāk lasiet FSC® mājas lapā. Daba no mums neprasa daudz. Atklāti sakot, tā neprasa gandrīz neko. Tikai nākamreiz, kad klāsiet grīdu, pirksiet mēbeles vai drukāsiet grāmatu, ņemiet materiālus ar FSC® zīmi. Tas nav dārgāk. Un daba nepaliks parādā! Sertifikāta reģistrācijas kods NC-COC-013232, licences kods FSC-C008322.

GREEN ENERGY sertifikāts

SIA Jelgavas Tipogrāfija Ignitis Green Energy sertifikātsSākot no 2021. gada 1. maija, ir spēkā JELGAVAS TIPOGRĀFIJAS un Ignitis Latvija SIA līgums par 100% no atjaunīgiem energoresursiem iegūtas elektroenerģijas iegādi. Ignitis Latvija SIA elektroenerģiju iepērk no elektroenerģijas ražotājiem Baltijas jūras reģionā ar biržas “Nord Pool” starpniecību. Ignitis Latvija SIA izsniegtais sertifikāts apliecina, ka turpmāk JELGAVAS TIPOGRĀFIJA izmantos tikai zaļo enerģiju.

Praktiski tas nozīmē, ka grāmatu ražošanas procesā radīsim mazāk CO2 izmešu, jo viens no efektīvākajiem risinājumiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā ir no atjaunīgiem resursiem iegūtas enerģijas patēriņš. Atbilstoši Eurostat datiem lielākie atjaunīgās elektroenerģijas ieguves avoti Eiropas Savienībā ir vējš un ūdens, savukārt straujāk augošais avots ir solārā enerģija.

EKO zīme "Zaļā josta"

EKO zīme „Zaļā josta” tiek piešķirta tikai tiem uzņēmumiem, kuri ir pievienojušies SIA „Zaļā josta” izlietotā iepakojuma vai videi kaitīgo preču brīvprātīgās apsaimniekošanas programmai un tādejādi rūpējas par izlietotā iepakojuma savākšanu, šķirošanu un pārstrādi otrreizējās izejvielās.

EKO zīme „Zaļā josta” uz Jūsu preču iepakojuma apliecina pircējam, ka Jūsu uzņēmums ir videi draudzīgs, jo sadarbībā ar SIA "Zaļā josta" Jūsu preču iepakojums tiek savākts un pārstrādāts otrreizējās izejvielās. Šajā nolūkā ir izveidota EKO zīmes „Zaļā josta” sistēma, kuras ietvaros iedzīvotājiem tiek skaidrota izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas un tādējādi arī EKO zīmes „Zaļā josta” nozīme, kā arī pircēji tiek aicināti izvēlēties produkciju, uz kuras iepakojuma redzama EKO zīme „Zaļā josta” – videi draudzīga uzņēmuma apliecinājums, un pēc šo produktu izlietošanas izmest to iepakojumu attiecīgajā dalīto atkritumu konteinerī.

EKO zīme „Zaļā josta” ir rādītājs tam, ka uzņēmums izprot brīvprātīgās izlietotā iepakojuma vai videi kaitīgo preču apsaimniekošanas nozīmi dabas resursu un apkārtējās vides saglabāšanā, kā arī jūtas atbildīgs par savā darbības procesā radītā iepakojuma vai videi kaitīgo preču potenciālo kaitējumu apkārtējai videi.

Rūpes par apkārtējo vidi veicina uzņēmuma pozitīvā tēla nostiprināšanu sabiedrības acīs. Iegūstot tiesības izmantot EKO zīmi „Zaļā josta”, Jūs uzņēmums iegūst uzskatāmu pierādījumu tam, ka ir godprātīgi parūpējies, lai tā izlietotais iepakojums tiktu savākts un pārstrādāts otrreizējā izejvielās. Iegūstot otrreizējās izejvielas no izlietotā iepakojuma tiek taupīti ne tikai dabas resursi, bet arī samazināts noglabāto atkritumu daudzums atkritumu poligonos un izgāztuvēs.

Mūsu sadarbības partneru skaits pēdējos gados ir strauji pieaudzis, un līdz ar to ir audzis arī to uzņēmumu skaits, uz kuru produkcijas ir izvietota EKO zīme „Zaļā josta”.

Ikviens no mums vēlas dzīvot tīrā un sakoptā vidē!

NORDIC ECOLABEL sertifikāts

JELGAVAS TIPOGRĀFIJA ar lepnumu paziņo par visaptverošu un saistošu vides programmu, kas saņēmusi Nordic Ecolabel marķējumu. Darbs pie labākas vides ir neatņemama mūsu ikdienas darba sastāvdaļa.

Ir virkne prasību, kuras jāievēro, lai saņemtu šo vides sertifikātu. Piemēram, materiālu satura pārbaude, ķīmisko vielu apstiprināšana, iekštelpu gaisa kvalitāte, gaisa, ūdens un grunts izmešu kontrole, licencēta atkritumu pārstrādes un utilizācijas programma, atjaunojamā enerģija un efektīva resursu izmantošana.

Nordic Ecolabel ekomarķējuma kritēriji ir balstīti uz dzīves cikla novērtējuma perspektīvu - no izejvielām līdz gatavam produktam - un tikai videi draudzīgākie produkti saņem Nordic Ecolabel marķējumu. Tā ir efektīva programma, kas palīdz uzņēmumiem, kuri strādā pie ilgtspējīgiem risinājumiem, vienlaikus palīdzot patērētājiem un profesionāliem pircējiem izvēlēties videi draudzīgas preces un pakalpojumus.

Nordic Ecolabel marķējuma sertifikāts tika izveidots 1989. gadā pēc Ziemeļvalstu Ministru padomes pieprasījuma ar mērķi izveidot produktu marķēšanas sistēmu, kas veicinātu videi draudzīgu produktu patēriņu.

Nordic Ecolabel ir brīvprātīga, trešās puses sertificēta sistēma, kas novērtē produkta vai pakalpojuma ietekmi uz vidi visā produkta dzīves ciklā. Marķējums cita starpā garantē, ka tiek ņemtas vērā arī klimata prasības un samazināts CO2 izmešu daudzums.