Failu sagatavošana

Vispārīgās vadlīnijas

Failu formāts

Jelgavas tipogrāfija drukas darbiem pieņem PDF/X-4 (ISO 15930-1) standartam atbilstošus PDF failus, kurus iespējams iegūt, lietojot grafisko programmu komandas Export to PDF, Save as PDF vai Publish to PDF ar PDF/X-4 iestatījumiem. Vairāk par PDF failu eksportēšanu šeit.
Ja iesniegtais darbs sastāv no vairākām daļām, katra daļa jāsagatavo kā atsevišķs PDF fails (iekšlapas, priekšlapas, ielīmes, vāks).

Lapaspušu secība

Grāmatu un brošūru lapaspuses vēlams iekļaut vienā failā. Lapaspusēm failā ir jābūt vienādā izmērā ar vienādu orientāciju (stāvus vai guļus), tām jābūt pareizā secībā (no pirmās līdz pēdējai) ar iekļautām tukšajām lapaspusēm, ja tādas ir. Ja faila izmērs pārsniedz 2GB, vēlams to sadalīt daļās, kas nepārsniedz šo izmēru.

Pārlaides un izmēri

Ja dokumentā ir fona krāsa vai attēli, kas novietoti līdz ar apgriešanas malu, tad tiem ir jāturpinās vēl pārlaides tiesu aiz malas. Pārlaidei ir jābūt vismaz 3 mm, bet cietā sējuma vākiem – 16 mm.
Dokumenta izmēram ir jāsakrīt ar gatavā produkta izmēru, savukārt pārlaides lielums jānorāda sadaļā Bleed. Dokumentos, kas veidoti programmatūrā MS Office vai līdzīgā, kā arī Adobe Photoshop, kur nav iespējams norādīt pārlaides lielumu, ir jāpalielina izmērs, platumam un augstumam pieskaitot divkāršu pārlaides lielumu. Piemēram, ja gatavā produkta izmēram ir jābūt 210 x 297 mm, tad ar 3 mm pārlaidēm tā izmērs būs 216 x 303 mm.

Krusti un atzīmes

Nepieciešams atzīmēt griešanas un locījumu vietas. Visiem krustiem un atzīmēm ir jābūt ārpus apdrukājamā laukuma. Krāsu skalas pievienot nevajag.

Drošā zona

Svarīgiem dizaina elementiem, kā tekstiem, logotipiem, lapaspušu numerācijai, nodaļu nosaukumiem, vēlams atrasties vismaz 3 mm uz iekšpusi no griešanas un locījuma līnijām. Viss, kas ir tuvāk, ražošanā pieļaujamo nobīžu dēļ, var tikt daļēji vai pilnībā nogriezts vai aizlocīts.

Attēlu izšķirtspēja un krāsu dziļums

Krāsaino un melnbalto attēlu izšķirtspējai jābūt vismaz 300 dpi (punkti uz collu), bet to krāsu dziļumam nevajadzētu pārsniegt 8 bitus uz kanālu. Savukārt 1 bita attēlu izšķirtspējai jābūt 1200 dpi.
Attēlu sagatavošanai izmantojiet mūsu ieteiktos krāsu profilus, kas atrodami šeit.

CMYK, RGB, Black un piesātinātais Black

Krāsainajiem elementiem vēlams izmantot CMYK krāsu sistēmu. Ja izmantota RGB krāsu sistēma, krāsas tiks automātiski konvertētas uz CMYK izmantojot Jelgavas tipogrāfijas iestatījumus.
Melnu tekstu un melnus smalkus objektus jāsagatavo vienā krāsā – 100% Black. Ja tie sagatavoti no vairākām krāsām, iespiešanas rezultātā var veidoties krāsu nobīdes, kas slikti ietekmēs to izskatu un teksta lasāmību.
Lai palielinātu melnās krāsas intensitāti, var lietot šādu piesātinātā Black recepti: C60, M40, Y30, K100.

Overprint iestatījumi

Jelgavas tipogrāfija, apstrādājot jūsu failus, automātiski visiem melnajiem objektiem aktivizēs Overprint iestatījumu, savukārt visiem baltajiem objektiem tas tiks deaktivizēts.

Fonti

Visiem izmantotajiem fontiem ir jābūt iekļautiem PDF failā.

Laka, folija un cirtnis

Lakas, folijas un cirtņus sagatavo vai nu atsevišķā failā, vai arī drukas failā kā atsevišķus objektus ar ieslēgtu Overprint iestatījumu un 100% krāsas pildījumu, kuras nosaukumā attiecīgi ir pieminēta laka, folija vai cirtnis.

Kongrīvs

Kongrīvs jāsagatavo atsevišķā failā un tikai vektorgrafikā.

Vāku sagatavošana

Vāki jāsagatavo pēc tipogrāfijas izsniegtā rasējuma. To jautājiet savam projektu vadītājam. Vākiem jānorāda muguriņas un atloku vietas ar atzīmēm, kurām jāatrodas ārpus apdrukas laukuma. Līmēto brošūru vāka iekšpusē muguriņai ir jābūt bez apdrukas, tas nodrošinās labāku vāka un iekšlapu salīmēšanos.

Līniju biezums

Minimālais vienas krāsas līnijas biezums ir 0,05 mm. Minimālais daudzkrāsu vai baltas līnijas biezums ir 0,2 mm.

Krāsu paraugnovilkumi

Klienta iesniegtajiem paraugnovilkumiem ir jāatbilst ISO 12647-7:2016 standartam ar FOGRA51 vai FOGRA52 drukas simulāciju. Kā arī uz tiem ir jābūt UGRA/FOGRA MediaWedge v3 krāsu kontroles skalai un izgatavošanas datumam. Ja drukā tiek izmantots papīrs vai materiāls, kura virsmas baltums ir atšķirīgs no krāsu paraugnovilkumā simulētā, tad krāsu paraugnovilkums var nesakrist ar druku. Krāsu paraugnovilkums ir mērķis iespiešanas procesā un tas var nesakrist ar gala produktu, ja pēc drukas papīra virsma tiek pārklāta ar laminātu vai UV laku.

PDF/X-4 failu eksportēšana

PDFX-4 failu no Adobe InDesign ir iespējams iegūt lietojot Adobe PDF Presets komandu, kas atrodama izvēlnē Edit. Jāizvēlas PDF/X-4 iestatījumi ar jaunāko gada skaitli, kāds pieejams jūsu programmatūrā.

Adobe PDF Presets

General sadaļā noklusētos iestatījumus nav nepieciešams mainīt.

General tab

Arī Compression sadaļā noklusētie iestatījumi nav jāmaina.

Compression tab

Sadaļā Marks and Bleeds jāieslēdz Crop Marks un Page InformationBleed visos virzienos ir jābūt vismaz 3 mm, kā arī Offset ir jābūt tikpat lielam kā Bleed.

Marks and Bleeds

Output sadaļā parametrs Color Conversion jānomaina uz No Color Conversion, bet parametrā Output Intent Profile Name ir jāizvēlas drukā paredzētajam papīram atbilstošs krāsu profils. Piemēram, ja druka paredzēta uz krītota papīra, tad jāizvēlas PSO Coated v3, bet ja uz nekrītota, tad PSO Uncoated v3 (FOGRA52).

Output tab Coated Output tab Uncoated

Sadaļās Advanced, Security un Summary noklusēto parametru izmaiņas nav nepieciešamas.

Advanced tab Security tab Summary tab

Kā novērtēt saskaņošanas failu

Jelgavas tipogrāfija saskaņošanai ar klientu izgatavo rastrētus PDF failus ar 300d pi izšķirtspēju. Rastrējot saskaņošanas failu, tiek izmantots tas pats rastrēšanas process, ko izmanto, rastrējot iespiedformas, tādējādi nodrošinot vienādu rezultātu gan saskaņošanas failā, gan uz iespiedformām. Saskaņošanas failā ir veikts krāsu vadības process, tāpēc tas var precīzi simulēt drukas rezultātu uz ekrāna. Lai simulācija būtu korekta, saskaņošanas fails jāatver Adobe Acrobat programmā ar aktivizētiem Simulate Overprinting un Simulate Black Ink parametriem, kā arī jūsu ekrānam ir jābūt kalibrētam.

Output Preview

Ja jums nav pieejama Adobe Acrobat programma, tad kā alternatīvu var lietot bezmaksas Acrobat Reader, tomēr Acrobat Reader nav iespējams aktivizēt Simulate Black Ink parametru. Ja šis parametrs nav aktivizēts, melnās krāsas simulācija uz ekrāna nebūs korekta (uz ekrāna attēls būs tumšāks un ar lielāku piesātinājumu) it sevišķi, ja druka ir paredzēta uz nekrītota papīra. Svarīgi ir iestatīt Acrobat Reader parametru Use Overprint Preview uz vērtību Always.

 

Page Display Preferences

 Šeit pieejams testa fails, kas ļauj noteikt vai Overprint simulācija jūsu PDF programmā ir korekta.

Neiesakām lietot citas programmas, jo mums nav zināmas alternatīvas, kas spētu korekti parādīt PDF dokumentu!

ICC krāsu profili

Kā sagatavot attēlus, izmantojot ICC krāsu profilus

Ir ļoti daudz papīru veidu, un, uz tiem drukājot, var iegūt dažādus rezultātus, jo krāsa reaģē atšķirīgi uz dažādām papīra virsmām. Tā, piemēram, uz nekrītotiem papīriem krāsa vairāk iesūcas papīra šķiedrās, savukārt uz krītotajiem papīriem tā pārsvarā nožūst un paliek uz krītojuma kārtas. Ir vēl ļoti daudz citu ķīmisku un mehānisku procesu, kuri notiek atšķirīgi dažādiem papīriem.

Tomēr, sagatavojot attēlus drukai, ir svarīgi ņemt vērā visus šos procesus. Vislabāk to izdarīt, lietojot attiecīgus ICC krāsu profilus.

Jelgavas tipogrāfija izmanto un saviem klientiem iesaka ECI (European Color Initiative) organizācijas izstrādātus ICC profilus. Tie veidoti, pamatojoties uz starptautisko ISO 12647-2 standartu, kuru veiksmīgi pielieto arī Jelgavas tipogrāfijā.

PSO Coated v3 PSO Coated v3 krāsu profils ir paredzēts visiem krītotiem papīriem – gan glancētiem, gan matētiem. Kopējais krāsu daudzums ir ierobežots līdz 300%.

PSO Uncoated v3 (FOGRA52) PSO Uncoated v3 (FOGRA52) krāsu profils ir paredzēts nekrītotiem papīriem. Tā kopējais krāsu daudzums ir ierobežots līdz 300%.

Profili jāiekopē mapē C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color Windows darbstacijām, MacOS X darbstacijām profili jākopē /Library/ColorSync/Profiles vai /Users/TavsVārds/Library/ColorSync/Profiles.

Attēls, ko vēlaties sagatavot kādam no papīru veidiem, jāatver programmā Photoshop un jākonvertē uz attiecīgo profilu, izmantojot dialogu Convert to Profile, kas atrodams izvēlnē Edit -> Convert to Profile.

Covert to Profile

Destination Space Profile jāizvēlas papīru raksturojošais profils (piemēram, PSO Coated v3 krītotiem papīriem, vai PSO Uncoated v3 (FOGRA52) nekrītotiem papīriem).
Engine iesakām izvēlēties Adobe (ACE), kā arī lietot (ieslēgt) parametrus Use Black Point Compensation un Use Dither.

Parametru Intent būtu vēlams izvēlēties starp Relative Colorimetric vai Perceptual, priekšroku dodot tam, kura rezultāts uz ekrāna jums patīk labāk.

Kad saglabāsiet konvertēto attēlu, iekļaujiet failā arī krāsu profilu. To var izdarīt, ja dialogā Save As ieslēdz parametru Embed Color Profile.

Speciālie profili

PSO Coated v3 GCR70 (JT) PSO Coated v3 GCR70 (JT) krāsu profils ir paredzēts melnbaltiem attēliem, kas tiks drukāti CMYK uz krītotiem papīriem. Tam ir palielināts melnās krāsas daudzums un kopējais krāsu daudzums ir ierobežots līdz 300%.

PSO Uncoated v3 GCR70 (JT) PSO Uncoated v3 GCR70 (JT) krāsu profils ir paredzēts melnbaltiem attēliem, kas tiks drukāti CMYK uz nekrītotiem papīriem. Tam ir palielināts melnās krāsas daudzums un kopējais krāsu daudzums ir ierobežots līdz 300%.

Black Ink - PSO Coated v3 Black Ink – PSO Coated v3 krāsu profils ir paredzēts melnbaltiem attēliem, kas tiks drukāti uz krītotiem papīriem.

Black Ink - PSO Uncoated v3 (FOGRA52) Black Ink – PSO Uncoated v3 (FOGRA52) krāsu profils ir paredzēts melnbaltiem attēliem, kas tiks drukāti uz nekrītotiem papīriem.

Failu iesūtīšana

Failus var iesūtīt, izmantojot mūsu mājaslapu.

Var lietot arī FTP servisu. Iesakām lietot kādu no populārajām FTP klienta programmām, piemēram, FileZilla vai Cyberduck.
FTP servera adrese: ftp.jt.lv
(lietotājs:klients, parole:jtftp; darbus likt UPLOADS folderī)

Var lietot arī citus failu apmaiņas servisus, kā Failiem.lv vai WeTransfer.

Failus vēlams saspiest, izmantojot Zip, Rar vai 7z.
Kad darbs ir aizsūtīts, informējiet savu kontaktpersonu pa tālr.: 63024501.
Neskaidrību vai jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar repro daļu pa tālr.: 63048768 vai e-pastu: repro@jt.lv

 

×